نامه‌ سرگشاده‌ به‌ رياست‌ قوه‌ قضائيه‌

 

 رياست‌ محترم‌ قوة‌ قضائيه‌

 با توجه‌ به‌ قتل‌ 19 زن‌ در يكسالة‌ اخير، ما امضاء كنندگان‌ زير خواهان‌ محاكمه‌ عوامل‌ پنهان‌ و آشكار مسببان‌ اين‌ جنايت‌ها هستيم‌ و از آن‌جايي‌ كه‌ ظاهراً پروندة‌ رسيدگي‌ به‌ قتل‌ برخي‌ از اين‌ زنان‌ شاكي‌ خصوصي‌ ندارد ما امضاء كنندگان‌ زير به‌عنوان‌ شاكي‌ خصوصي‌ خواهان‌ پي‌گيري‌ اين‌ پرونده‌ هستيم‌.

 

 رونوشت‌ به‌:

             ـ  مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

             ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ (ايرنا)

             ـ خبرگزاري‌ دانشجويان‌   ايران‌ (ايسنا)

             ـ مطبوعات‌