مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌

 ما مردانِ امضاءكنندة‌ زير، قوانيني‌ را كه‌ در رابطة‌ زناشويي‌ به‌ تمكين‌ زن‌ از شوهر مشروعيت‌ مي‌بخشد، مخالف‌ رابطة‌ انساني‌ و عادلانه‌ بين‌ زن‌ و مرد، و مغاير با اعلامية‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر مي‌دانيم‌. چنين‌ تفويض‌ قدرتي‌ كه‌ از سوي‌ قانون‌گذار به‌ ما مردان‌ اعطاء شده‌، مخالف‌ شأن‌ انساني‌ ماست‌. از اين‌رو خواهان‌ تغيير و اصلاح‌ چنين‌ قوانيني‌ هستيم‌.