منشور زنان


روياي طلوعي, و روياي جهان ديگري كه ممكن است!
 9/4/2005 5:52:11 AM
 منيژه نجم عراقي  

کد:20


سرانجام به چهل‎ تكة همبستگي جهاني پيوستيم!!
 9/4/2005 5:51:27 AM
 منيژه نجم عراقي  

کد:19


چهل‌تكة خودمان و قطعة برتر؟ يا قطعات برتر؟
 7/11/2005 2:06:48 PM
 منیژه نجم عراقی  

کد:18


جهان ديگري, جهان بهتري ممكن است !
 7/10/2005 3:49:25 PM
   

کد:17


و این هم چهل تکه های تصویری از تکه دوزی ها زنان ایران
 7/10/2005 3:48:47 PM
   

کد:16


نمایشگاه چهل تکه دوزی با مضمون همبستگی زنان- 13 تیرماه
 6/27/2005 7:03:33 AM
   

کد:15


منشور حقوق بشر زنان و چهل‌تكة همبستگي خودمان!
 6/19/2005 2:16:36 AM
 منیژه نجم عراقی  

کد:14


منشور حقوق بشر زنان و چهل‌تكة همبستگي خودمان!
 6/19/2005 2:16:29 AM
 منیژه نجم عراقی  

کد:13


چهل‌تكة همبستگي خودمان !!
 6/18/2005 4:43:11 PM
 منیژه نجم عراقی  

کد:12


گزارش انجمن زنان ایرانی در مونترال از منشور زنان
 5/28/2005 12:31:00 AM
   

کد:10


خبرهاي تازه از كاروان منشور/ براي علاقمندان به مشاركت در حركت جهاني زنان
 5/28/2005 12:29:12 AM
   

کد:9


منشور زنان وارد كانادا شد
 5/9/2005 6:05:05 AM
  منيژه نجم عراقي  

کد:8


منشور حقوق بشر ‎زنان از اكوآدور، كلمبيا ،هائيتي ، کوبا عبورکرد
 4/26/2005 3:30:43 AM
 منیژه نجم عراقی  

کد:7


خبرهاي تازه از حركت جهاني منشور حقوق بشر ‎ زنان
 4/25/2005 7:44:38 AM
   

کد:6


حركت جهاني براي تبليغ منشور حقوق بشر ‎ زنان آغاز شد
 4/25/2005 7:44:15 AM
   

کد:5


گامي به نشانه هبستگي با زنان: نقشي زنيم از دنياي نوين آرماني زنان بر تكه پارچه (1)
 4/25/2005 7:43:27 AM
   

کد:4


بروشور: حركت جهاني زنان جنبشي برگشت‌ناپذير (2)
 4/25/2005 7:43:02 AM
   

کد:3


منشور حقوق بشر زنان:سند عشق به زندگي و ستايش زيبايي‌ جهان (3)
 4/25/2005 7:40:48 AM
   

کد:2


حركت جهاني براي تبليغ منشور حقوق بشر ‎ زنان آغاز شد
 4/21/2005 4:07:44 AM
   

کد:1