در برابر اخراج افغان ها سکوت نکنيم


پناهندگان افغاني را راحت بگذاريد: به متوليان بازسازي افغانستان فشار بياوريد
 5/20/2004 6:15:13 PM
 فيروزه مهاجر  

کد:11


گفت وگو با زنان افغاني فعال در ايران: بازگشت بايد تدريجي و داوطلبانه باشد
 5/20/2004 6:13:52 PM
 ناهيد جعفري  

کد:10


آخرین اخبار از کمپین اعتراضی در برابر خروج افغان ها ( 2)
 5/5/2004 5:17:37 PM
 وبلاگ هزار حرف نگفته  

کد:9


مشكل جديد افغان‎ها در ايران: ماليات يا اخراج
 5/5/2004 5:03:38 PM
 گپي با زهره حسيني - نوشين احمدي خراساني  

کد:8


نقدي به نامه کميسيون زنان اتحاد جمهوريخواهان: دفاع از حقوق 32 هزار زن ايراني يا اشاعه ناسيوناليسم؟
 5/5/2004 4:25:29 PM
   

کد:7


کميسيون زنان اتحاد جمهوري خواهان ايران : اخراج زنان ايراني همزي با مردان افغان و کودکان ايراني را از ايران متوقف سازيد!
 5/5/2004 4:23:45 PM
   

کد:6


ما وطن نداريم
 5/5/2004 4:23:15 PM
 سایت زنان ایران-محبوبه حقيقي  

کد:5


بلاتکليفي 40هزارزن و100هزارکودک ايراني به خاطرازدواج با مردان افغاني
 5/5/2004 4:22:39 PM
   

کد:4


اعتراض به اخراج افغان ها!
 5/5/2004 4:21:48 PM
   

کد:3


1ميليون پناهنده افغاني،درسال جاري،به افغانستان بازمی گردند!
 5/5/2004 4:05:55 PM
   

کد:2


فشار هر روز بر مهاجران افغان در ایران افزایش می یابد
 5/5/2004 4:03:59 PM
   

کد:1