کدمطلب:1842

 
«مردان متأهل» بيشترين متقاضيان ازدواج موقت هستند

12/18/2005 1:32:03 AM

 
 

   ايسنا:عضو هيأت علمي دانشگاه علامه در همايش «زن و پژوهش» گفت: بايد بيداري جنسي زنان را جدي گرفت چرا كه تحقيقات برون‌‏مرزي و درون‌مرزي نشان مي‌دهد كه طي دو دهه گذشته اجتناب‌‏پذيرترين و حساس‌ترين بعد رابطه بين زن و مرد، يعني رابطه جنسي آنها دستخوش تغييرات عظيم و قابل توجهي شده است و امروزه زنان نه تنها خود را موجودي منفعل و وسيله‌‏اي براي ارضاي جنسي مردان نمي‌‏دانند؛ بلكه بر رضايت از رابطه جنسي با همسرشان تاكيد كرده و آن را يكي از عوامل مهم در تحكيم، ماندگاري و شكوفايي زندگي مشترك خود مي‌‏دانند.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، دكتر شهين عليايي زند طي ارائه مقاله خود تحت عنوان «تحول در جايگاه زن؛ آبشخور تغيير در رفتار جنسي» با بيان اين كه جنبش زنان در ايران برخواسته از بطن جامعه دانست و گفت: اين جنبش در ايران از بالا به پايين و به صورت دستوري نبوده، بلكه از بطن جامعه و از ميان زنان كوچه و بازار است، از اين رو جنبش زنان ايران وامدار هيچكس نيست.

وي بيان كرد: در اين ميان تحقيقات حجيم برون‌‏مرزي و مشاهدات وسيع درون‌مرزي نشان مي‌دهد كه طي دو دهه گذشته اجتناب‌‏پذير و حساس‌‏ترين بعد رابطه بين زن و مرد، يعني رابطه جنسي آنها دستخوش تغييرات عظيم و قابل توجهي شده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به پژوهش‌‏هاي صورت گرفته در مغرب‌‏زمين و تحقيقات گسترده در سنتي‌‏ترين سرزمين‌‏هاي شرقي نظير چين و هند افزود: تحقيقات نشان مي دهد امروزه زنان نه تنها خود را موجودي منفعل و وسيله‌‏اي براي ارضاي جنسي مردان نمي‌‏دانند؛ بلكه بر رضايت از رابطه جنسي با همسرشان تاكيد مي‌‏كند و آن را يكي از عوامل مهم در تحكيم، ماندگاري و شكوفايي زندگي مشترك خود مي‌‏دانند.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه بيان كرد: در نگاهي به تاريخ ديده مي‌شود كه هر جا قدرت وجود دارد اصرار بر تنوع‌طلبي جنسي نيز وجود دارد و فرد قدرتمند اصرار دارد كه به غريزه جنسي‌اش توجه عميق‌تري شود، از اين رو در طول تاريخ الگوهاي مختلفي از رفتارهاي جنسي وجود داشته كه هر جا پاي قدرت در ميان آمده اصرار بر ارضاي نياز جنسي قد علم كرده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه معتقد بر فاقد قدرت بودن زن ايراني نيستم، ادامه داد: قدرت زن ايراني به گونه‌اي ديگر در صفحات اجتماعي خود را نشان مي‌دهد، اما تا كنون تاكيد آموزش‌ها به شكل غيرمستقيم بيشتر بر اين بوده كه زنان در زمينه جنسي بايد منفعل باشند در غير اينصورت براي آنها حرف در مي‌آورند.

عضو هيات علمي دانشگاه گفت: اگر دختران ما حالت افسردگي خود را كنار گذاشته و تبسم كنند برايشان حرف در مي‌آورند حال در اين شرايط اگر براي ارضاي نيازهاي جنسي‌شان تكيه بكنند وضعيت بسيار بدتر خواهد شد.

دكتر عليايي زند با بيان اين كه غريزه جنسي در تمام افراد وجود دارد اما ميزان و هنر اين غريزه در ميان افراد متفاوت است، اظهار داشت: زن ايراني در زمينه مسايل جنسي بيدار شده، اما متأسفانه باورهاي اشتباهي در مورد رفتارهاي جنسي وجود دارد.

وي «بيشتر بودن توان و تمايل جنسي مردان در مقايسه با زنان» را يكي از اين باروهاي غلط دانست و افزود: با توجه به تمايز ميان توان و تمايل جنسي مي‌توان گفت كه توان جنسي، يك ويژگي فيزيولوژيكي است كه در اين ويژگي زنان بسيار قدرتمندتر از مردان هستند، به گونه‌اي كه قدرت آنها در زمينه ارضاي جنسي ثابت شده است.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه زيباترين رويداد را حضور زن و مرد در كنار يكديگر دانست و ادامه داد: از سوي ديگر تمايل جنسي يك رويداد روانشناختي‌ است كه اين تمايلات در ميان زنان اجازه قد علم كردن نداشته و با وجودي كه قدرت جنسي فوق‌العاده‌اي داشته‌اند همواره بايد بيان مي‌كردند كه اين نوع روابط را دوست نداشته وچنين ميلي درآنها وجود ندارد.

به گفته وي در اين ميان، تمايلات جنسي مرد شكوفا شده، چرا كه امكان اين رشد برايش فراهم شده است.

دكتر عليايي زند خاطرنشان كرد: بيشترين متقاضيان ازدواج موقت، مردان متأهل هستند.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به تحقيقي پيرامون دختران و پسران 19 تا 21 سال گفت: در اين تحقيق از پسران و دختران درباره علت تعدد روابط خود با جنس مخالف سؤال شد كه پسران داشتن وجه اجتماعي و دختران ازدواج را دليل اين تعدد روابط خود بيان كردند.

دكتر عليايي زند در ادامه گفت: زماني كه ما در باره اخلاقيات صحبت مي‌كنيم بايد به ابزار آن هم توجه كنيم، در جامعه‌اي كه مواد مخدر و بيكاري بيداد مي‌كند، نبايد انتظار داشته باشيم كه افراد سالم زندگي كنند و اگر ما به جاي اين همه دانشگاه «كارخانه» داشتيم اين ميزان افسردگي وجود نداشت.

وي در پايان تصريح كرد كه بيداري جنسي زنان را بايد جدي گرفت.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 13          آرشيو