کدمطلب:435

 
آمار زنان آسيب ديده در سال جاري كاهش يافت

11/5/2005 4:09:41 AM

 
 

   فارس: معاون اجتماعي سازمان بهزيستي با تاكيد بر اينكه در سال جاري آمار زنان آسيب ديده كاهش يافته است، گفت: سال گذشته آمار زنان آسيب ديده هزار و 800 نفر بود كه اين آمار امسال به هزار و 500 نفر كاهش يافته است.
محمد رضا خباز با اشاره به اينكه تاسيس خانه سلامت براي دختران فراري سبب كاهش آمار زنان آسيب ديده شده است، افزود: مددكاران بهزيستي تلاش مي كنند در ساعات اوليه فرار دختران آنها را تحت حمايت قرار دهند تا در معرض آسيب قرار نگيرند.
وي با تاكيد براينكه عملكرد خانه هاي سلامت پيشگيرانه است، گفت: در سال 82 حدود 800 دختر به خانه سلامت آمدند كه اين آمار در سال 83 به دو هزار و 900 نفر رسيده است.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي همچنين با اشاره به اينكه طبق آمار گرفته شده از تلفن هاي 123 ، از هزاران تلفني كه با مركز برقرار شده است، 450 تلفن به بهزيستي مربوط بوده كه از اين آمار 251 مورد درباره كودك آزاري، 37 مورد درباره همسر آزاري، 48 مورد درباره خشونت خانوادگي ، يك مورد درباره سالمند آزاري، 4 مورد درباره تعرض و تجاوز جنسي، 5 مورد درباره رانده شدن از منزل و 4 مورد درباره اقدام به خود كشي بوده است.
وي با اشاره به اينكه سازمان بهزيستي 44 مركز دولتي براي مداخله در بحرانهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي دارد، اظهار كرد: اين سازمان براي كاهش آمار طلاق 89 مركز دارد

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو