کدمطلب:436

 
نيمي از زنان در خانواده معتاد مي شوند

11/5/2005 4:10:20 AM

 
 

   كانون زنان ايراني:نيمي از معتادان زن نخستين پيشنهاد مصرف مواد مخدر را از سوي اعضاي خانواده و بستگان نزديك خويش دريافت مي كنند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه اولين پيشنهاد مصرف موادمخدر به زنان از طرف اعضاي خانواده و بستگان نزديكشان است.

اين پژوهش كه به سفارش سازمان بهزيستي و در ده استان كشور با جمعيت نمونه 1456نفر كه 97نفر آنها را زنان معتاد تشكيل مي دهند انجام شده نشان مي دهد، بيش از نيمي از معتادان زن 61/52درصد براي نخستين بار در منزل شان اقدام به مصرف مواد مخدر كرده اند. و پس از آن در مكانهايي چون ميهماني هاي دوستانه و خانوادگي به ترتيب 7/23و 5/17درصد به مصرف مواد مخدر پرداخته اند.

بررسي 62معتاد زن كه در اين پژوهش با آنها گفت و گو شده نشان مي دهد كه ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر در ميان زنان معتاد در 27سالگي است ، اماميانگين سن شروع مصرف مخدردر مردان 21سالگي است كه به نحو معناداري تفاوت دارد.

همچنين بررسي سن شروع به مصرف مواد مخدر در زنان معتاد نشان مي دهد كه 8/36درصد آنان مصرف مواد را از سن 29 سالگي و بالاتر آغاز كرده اند و 9/16درصد نيز در سنين كمتر از 18سالگي به مصرف آن مبادرت ورزيده اند 9/63درصد از زنان معتاد نيز ترياك را به عنوان نخستين ماده مورد مصرف خود و 5/16درصد هروئين 6/14درصد حشيش را ازاولين مواد مورد مصرف خود دانسته اند.

بر طبق يافته هاي اين پژوهش عوامل فردي و خانوادگي در شروع مصرف مواد مخدر بين زنان مهم ترين عامل است اما بيش از دو سوم 5/77درصد از كل معتادان مرد به طور مستقيم تحت تاثيرعوامل اجتماعي مبادرت به آغاز مصرف مواد مخدر كرده اند. اما در زنان سهم عوامل فردي با 9/62درصد نقش بارزي را در سوق دادن آنان به اعتياد بازي مي كند و همچنين بسياري از زنان تنش ها و مشكلات موجود در خانواده و عوامل خانوادگي و عدم كنترل و نظارت اعضاي خانواده بر رفتارهاي خود را از مهم ترين علل روي آورن به مواد مخدر ذكر كرده اند.

بررسي مصرف الكل در زنان جمعيت نمونه هم نشان داده است كه از 97زن معتاد جمعيت نمونه 3/76درصد فاقد سابقه مصرف الكل، 3/11درصد داراي سابقه چنين مصرفي در گذشته و 4/12درصد نيز در حال حاضر به مصرف آن مبادرت مي كنند. كه با توجه به اين نتايج حدود يك سوم معتادان زن داراي سابقه مصرف الكل 2/30درصد، مصرف الكل را در سنين كمتر از 19سالگي آغاز كرده اند و ميانگين سن شروع مصرف الكل بين معتادان زن 2/22سال است كه در مقايسه با ميانگين مشابه براي معتادان مرد 8/18 سال به گونه اي معنادار بيشتر است.

همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهدكه ميانگين سن شروع به سيگار در ميان معتادان زن بيشتر از مردان است يعني ميانگين سن شروع به سيگار در بين زنان معتادي كه سابقه مصرف سيگار دارند 9/24سال است كه در مقايسه با ميانگين مشابه براي مردان سيگاري 4/18تفاوت معناداري به چشم مي خورد.

اين پژوهش در مجموع و با اشاره به الگوي شروع مصرف مواد مخدر در ميان زنان و مردان مصرف موادي مانند: سيگار، الكل رادر گرايش به سوي مصرف مواد مخدر مهم مي داند و همچنين خانواده، گروه همسالان و برخي محيط هاي اجتماعي پارك ها، را ... در گرايش به اعتياد وآسيب پذيري در برابر گرايش به مصرف مواد مخدر مهم عنوان مي كند.

يافته هاي اين پژوهش همچنين حاكي بر آن است كه برخي تفاوت هاي كلي بين الگوي شروع به مصرف مواد مخدر بين زنان و مردان به چشم مي آيد بدين صورت كه مردان بيشتر تحت تاثير عوامل اجتماعي و زنان تحت تاثير عوامل فردي به مصرف مواد مخدر روي مي آورند و شدت آسيب پذيري زنان در محيط هاي خانوادگي در قبال اعتياد به مواد مخدر بيشتر از مردان است.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 0          آرشيو