کدمطلب:106

 
زنستان ، زنستان ، زنستان ... را ببينيد

3/15/2006 12:27:10 PM

 
 

   تريبون فمينيستي ايران:
پس از تريبون فميينستي دومين نشريه اينترنتي مرکز فرهنگي زنان منتشر شد. پس از فيلتر شدن تريبون فمينيستي وقفه اي چندماهه در کارمان به وجود آمد اما اين بار با تلاش بي وقفه همه اعضاي سايت تريبون فمينيستي به ويژه فرناز و همچنين به ياري دوستان خوبمان آرش در طراحي مجله، هادي در طراحي لوگوي زنستان وديگر همراهانمان، زنستان وارد دنياي مجازي شد. هنوز اول کاريم و سايت مشکلات زيادي دارد. يکي از اين مشکلات اين است که هنوز موفق نشده ايم بخش هايي از سايت راه اندازي کنيم و ديگر اين که نتوانستيم دومين سرود جنبش زنان را که برگرفته از سروده 22 خرداد سيمين بهبهاني است درروز 8 مارس بر روي سايت بگذاريم. همه مشغول کارند و اميدمان هنوز زياد است. ماجراي 8 مارس در پارک دانشجو هم به خاطر مشکلاتي که براي برخي از دوستانمان پديد آورد مزيد بر مشکلات سايت شد و کارمان را کمي عقب¬تر انداخت. به هرحال خوشحال مي شويم به زنستان سري بزنيد. در زنستان منتظر شماهستيم .
آدرس سايت هست : www.herlandmag.com

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 8          آرشيو