کدمطلب:102

 
آمده بودم سلام کنم

9/16/2005 4:13:59 AM
خلیل طالقانی

 
 

   آمده بودم سلام کنم،
خیلی مزاحم نمی شوم،
بچه ها هم خوب اند،
نفس دزده ای می کشیم،
و ادای زنده ها را در می آوریم.
خب شما چطور؟
هنوز هم پیراهن ها را در می آورید؟
با مسواک و لیف و بقیه ی اثاث ها،
و نامه های پنج خطی
با مهرِ "کنترل شد"
و آرزوی یاری آن کس
که هیچ وقت آنجا
به فریاد کسی نرسید

* * *
چند سال است که سال نمی گیرید،
می دانم،
بچه ها سرشان شلوغ است.
نه خیلی مزاحم نمی شوم.
آمده بودم سلام کنم.
باید بچه ها را از مدرسه بردارم.
راستی این نرگس ها مال شماست.
خیلی نرگس دوست داشت.

پیشنهاد   تعداد پيشنهادات= 15          آرشيو